Fakültemizde 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle Entegre Eğitim Programı uygulanmaya başlanmıştır.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2018-2019 Öğretim Yılı İtibariyle Entegre Eğitim Sistemine Geçti
Türkiye’de eczacılık eğitiminin başladığı ve temellerinin atıldığı Fakültemizde Eczacılıkta Tam Entegre Eczacılık Eğitim Modeli 2018-2019 öğretim yılı itibariyle uygulanmaya başlandı.

Mesleki kazanımları hedef alan, önceden tasarlanmış ve farklı disiplinlerin tam bir entegrasyonu sağlamaya yönelik olan entegre eğitim modelinde tüm çıktılara ulaşmak için tüm basamaklar sarmal bir şekilde yürütülmektedir.

Müfredat; eczacılık mesleğinin gerekliliklerine uygun olarak 4 koridor (Temel Koridor, Endüstri Koridoru, Eczane Koridoru, Sosyal Eczacılık Koridoru) ve koridorlar ile ilgili kurullardan oluşmaktadır. Her kurul içinde birbirini takip eden (bağlantılı-öncül) modüller bulunmaktadır. Modüller birbiriyle ilişkili konuları içermektedir ve her modül bir sonraki modülde öğrenilecek konular için temel oluşturmaktadır. Bu modüller ve kurullar temelden üst seviyelere doğru bir bütünü oluşturacak şekilde sıralanmıştır.

Öğrencilerin, eğitimin her aşamasında, önce gördüğü ve sonra göreceği konular arasındaki bağlantıyı tam olarak kavramaları sağlanmakta ve bu durum belli ölçme-değerlendirme kriterleriyle kontrol edilmektedir. Yürütülen eğitim modelinde konular arası yatay entegrasyon; olgular, problem temelli uygulamalar, beceri laboratuvarları ve simüle ortam eğitimleri ile desteklenen dikey entegrasyon sayesinde bir bütünlük kazanmaktadır. 

Entegre eğitim modeli, öğrencileri mezuniyet öncesi mesleğe hazır hale getirmek için kurgulanmış basamaklara dayalı eğitimlerden oluşmaktadır ve bu eğitim modeli ile mezuniyet öncesi öğrenci mesleğe tam olarak hazırlanmaktadır. Üç yılı aşkın bir süredir devam eden müfredat geliştirme çalışmaları neticesinde Fakültemiz; YÖK tarafından istenen “Çekirdek Eğitim Programı”ndaki yeterlilik ve yetkinliklerin karşılandığını gösteren ve programın sonunda ulaşılmak istenen ölçülebilir davranışların belirlenmesine olanak sağlayan en uygun sistemin Entegre Eğitim Sistemi olduğuna karar vermiştir.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının ilk değerlendirme sonuçları modül ve kurul sınavları ile alınmış olup öğrenci başarısı öğrencilerden ve eğiticilerden gelen memnuniyet verici geri bildirimlerle desteklenmiştir.

Oldukça dinamik bir süreci gerektiren entegre eğitim modeli, müfredat geliştirme ve ölçme-değerlendirme faaliyetleri yanı sıra 1. yılın sonunda program değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecek ve böylece sistemde sürekli gelişim sağlanacaktır.
Galeri