Farmasötik Mikrobiyoloji

Tanıtım
TANITIM

 

4 Kasım 1963’de Fakülte öğretime başladığında Mikrobiyoloji Kürsüsü başkanlığına Prof.Dr.Kasım Cemal Güven getirilmiş, dersler ise İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr.Enver Tali Çetin tarafından verilmiştir. YÖK’ün faaliyete geçmesi ile Mikrobiyoloji eczacılık eğitiminde ders düzeyine indirgenmiş, 13.06.1991 tarihinde Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı bünyesinde Mikrobiyoloji Bilim Dalı olmuş, 09.06.1993 tarihinde ise Temel Eczacılık Bilimleri Bölümüne bağlı olarak Farmasötik Mikrobiyoloji adı altında Anabilim Dalı olmuştur. Eczacılık Fakültesi öğrencilerine Mikrobiyoloji dersi 1979-1980 eğitim-öğretim yılına kadar Prof.Dr. Enver Tali Çetin tarafından anlatılmış, 1980-1981eğitim-öğretim yılından itibaren ise kendi bünyesinde yetişmiş öğretim üyeleri tarafından anlatılmaya başlanmıştır.

Kürsü kuruluşundan günümüze kadar geçen süre içerisinde kadrolu çalışan elemanlar tarafından sekiz doktora çalışması yapılmış, bunlardan ikisi Anabilim Dalının öğretim üyeleri, diğerleri ise İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin danışmanlığında tamamlanmıştır. Anabilim Dalımızda altı adet Yüksek Lisans tezi hazırlanmış, bu tezlerden dördünün danışmanlığı Anabilim Dalındaki öğretim üyeleri, ikisi ise İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yaptırılmıştır. Kürsüde çalışan öğretim elemanlarından biri Profesör, biri Doçent ve ikisi Yard.Doç.Dr. olarak Anabilim Dalında göreve devam etmektedir. Anabilim Dalında halen görev yapan iki Araştırma Görevlilerinden biri Anabilim dalımızda Doktora eğitimine devam etmekte, biri Üniversitemizin Fen Bilimleri diğer ikisi ise Sağlık Bilimleri Enstitülerinde mikrobiyoloji alanında doktora eğitimi almaktadır.  1963′ den günümüze kadar olan süre içerisinde Anabilim Dalımızda görev yapan araştırmacılar tarafından 38’i uluslararası, 80’i ulusal dergilerde olmak üzere toplam 118 bilimsel çalışma yayınlanmış; yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen toplam 83 bilimsel toplantıya yapılan araştırmalarla sözlü veya poster sunularıyla katılınmıştır.

Öğretim Üye ve Yardımcıları
Dersler
DERSLER
Lisans Dersleri

Farmasötik Mikrobiyoloji

İmmunoloji

Halk Sağlığı

İnfeksiyon Hastalıkları Etkenleri

Antibiyotiklerin ve Antimikrobik Maddelerin Akılcı Kullanımı

 

—————————————————————————————————————————————–
Lisansüstü Dersleri

 

Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
 
1- Antibiyotiklerin farmasötik preparatlarda ve vücut sıvılarında miktar tayini.
2- Antibiyotiklerin mikroorganizmalar üzerinde oluşturdukları çeşitli etkilerin (MIC, MBC, PAE, FIC index) araştırılması.
3- Çeşitli yollardan kimyasal sentezle veya biyolojik olarak elde edilen maddelerin antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması.
4- Bakteriyel lipopolisakkaritlerin ve endotoksinlerin elde edilmesi.
5- Biyofilm ortamında antibiyotiklerin etkinliklerinin araştırması
6- İlaç formülasyonları içerisindeki antimikrobiyal maddelerin mikroorganizmalara karşı etkinliğinin araştırılması.
7- Dezenfektan ve antiseptik maddelerin bakterisidal, fungusidal ve sporosidal aktivitelerinin tayini
8- Koruyucuların mikrobiyolojik etkinlik testi
9- Antimikrobik etkili katyonik peptitlerin çeşitli mikroorganizmalar üzerine etkisi
10- Legionella pneumophila’nın çevresel kaynaklardan izolasyonu ve identifikasyonu ve bu bakteri üzerinde çeşitli antimikrobiyal maddelerin oluşturdukları etkilerin araştırılması.
11- Çevresel kaynaklı suşların farklı maddeleri parçalamalarının araştırılması
12- Antimikrobiyal madde için yeni farmasötik formülasyonların geliştirilmesi.
13- Bakterilerde antibiyotik direnç  genlerinin araştırılması.
14- Antibiyotik içeren farklı formulasyonların biyoyararlanımını etkileyen faktörlerin araştırılması.
15- İlaçların , kozmetiklerin ve gıdaların mikroorganizma içeriğinin saptanması.
16- İn vivo fare infeksiyon modelleri
Laboratuvar Donanımı
LABORATUVAR DONANIMI
 Temel Cihazlar
 • 1- Etüv dört ( 4 ) adet
 • 2- Karbondioksitli Etüv
 • 3- Pastör Fırını iki ( 2 ) adet
 • 4- Kurutma Fırını
 • 5- Otoklav iki ( 2 ) adet
 • 6- Distile su cihazı ve ultra saf su cihazı
 • 7- Rotatör tüp çalkalayıcı
 • 8- Orbital tüp çalkalayıcı iki ( 2 ) adet
 • 9- Vortex
 • 10- Hassas terazi iki ( 2 ) adet
Soğutucular
 • 1- Buzdolabı Dört ( 4 ) adet
 • 2- – 20 Derece derin dondurucu
 • 3- – 85 Derece derin dondurucu
 • 4- -152 Derece derin dondurucu
Yapılan Analizler
 •  1- Çeşitli ilaç ve kozmetiklerdeki koruyucu etkinlik testleri .
 • 2- Antiseptik ve dezenfektan maddelerin öldürücü aktivitelerinin tayinleri.
 • 3- Mikrobiyolojik limit testleri.
 • 4- Suyun mikrobiyolojik analizi.
 • 5- Sterilite testleri.
 • 6- Antibiyotiklerin aktivite tayini ve duyarlılık deneyleri.
 • 7- Mikrobiyolojik yöntemle antibiyotiklerin miktar tayini.
 • 8- Anabilim Dalı’nda bulunan bakteri suşlarının aylık pasajlarının yapılması.

 

—————————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

Projeler
PROJELER
Projeler
1. Ateş Ö, Salman A, Cesur N, Ötük G: Metil antipiril keton N-4-sübstitüe tiyosemikarbazonların ve metil antipiril keton 3,5-di-disübstitüe tiyazol-2-iliden hidrazonların sentezi, yapılarının aydınlatılması ve antibakteriyel aktivitelerinin incelenmesi İ.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 383/230289
2. Gürsoy A, Karalı N, Ötük: 3-Fenil-4(3h)-kinzolinon-2-ilmerkaptoasetik asit hidrazidinden oluşan tiyosemikarbazid ve 4-tiyozolidon türevlerinin sentez ve spektral verileri İ.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 419/100889
3. Ergenç N, Çapan G, Ulusoy N, Ötük G: Tiyofen 2-karbohidrazid türevi bazı heterosiklik yapılar ve Schiff bazları İ.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 673/301194
4. Çapan G, Ergenç N, Günay N S, Ötük G: 3-Fenil-5-Sülfonamidoindol türevlerinin sentezi, antimikrobiyel aktivitelerinin araştırılması İ.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 674/301194
5. Ulusoy N, Ergenç N, Çapan G, Günay N S, Ötük G, Kaya D: Yeni nitroimidazol türevlerinin sentezi, antimikrobiyel ve antiparaziter etkilerinin araştırılması. İ.Ü. Araştırma Fonu Proje No:
6. İlhan E, Ergenç N, Ulusoy N, Ötük G: Synthese und antimikrobielle untersuchung einiger 4-Arylidenamino-3- (α ,α -diphenyl-α -hydroxymethyl) -1,4-dihydro-5H-1,2,4-triazo-5-thione und 6-Aryl-3-(α ,α -diphenyl-α -hydroxymethyl)-7H-s-triazolo [3,4-b] [1,3,4] thiadiazine İ.Ü. Araştırma Fonu Proje No: Ö-77/200295
7. Gürsoy A, Karalı N, Terzioğlu N, Ötük G: Sübstitüe 4-tiyazolin-2-hidrozoindolinonların sentezi ve antimikrobiyel aktivitelerinin araştırılması. İ.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 703/200495
8. Ateş Ö, Kocabalkanlı A, Cesur N, Ötük G: Bazı sübstitüe 1,3,4-oksadiazollerin sentezleri, yapılarının aydınlatılması ve antimikrobiyel yönden incelenmeleri. İ.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 187/080396Proje bütçesi   :
9. İlhan E, Ergenç N, Kiraz M, Ötük G: 3,4-Disübstitüe-4-tiyazolin-2-on-(α,α-difenil-α-hidroksiasetil) hidrazon yapısındaki yeni bazı maddelerin sentezi, yapı aydınlatılması, biyolojik aktivitelerinin incelenmesi. İ.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 1907250396
10. Cesur Z, Kasımoğulları Ö, Cesur N, Ötük G: Yeni imidazo [2,1,b] tiyazol türevlerinin sentezi İ.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 802/190496
11. Karalı N, Gürsoy A, Terzioğlu N, Ötük G: Yeni 1,2,4-triazolotiyadiazin ve 1,2,4-triazolotiyadiazollerin sentezi ve antimikrobiyel etkilerinin araştırılması. İ.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 803/190496
12. Ateş Ö, Altıntaş H, Ötük G: Bazı 2-[(4-karbetoksimetil tiyazol-2-il) imino]-4-tiyazolidinon türevlerinin sentezi ve yapılarının aydınlatılması. İ.Ü. Araştırma Fonu Proje No: T-394/270697
13. Özkırımlı S, Apak İ, Ötük G, Birteksöz A S: 3-[(N,N-disübstitüe tiyokarbamoil)tiyo asetamido]-1,2,4-triazollerin sentez ve antimikrobiyel etkileri. İ.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 1003/250897
14. Karalı N, Apak İ, Özkırımlı S, Gürsoy A, Özdemir O, Eraslan A, Ötük G, Kiraz M: Fenotiyazin ve difenilaminden türeyen yeni ditiyokarbamik asit esterlerinin sentezleri, karekterizasyonları ve biyolojik araştırmaları. İ.Ü. Araştırma Fonu Proje No: Ö-528/021298
15. Uçarlar S, Ötük G: İlaç sanayinde sıklıkla izole edilen mikroorganizmaların tanımı ve bunların dezenfektan maddelere duyarlılığının incelenmesi. İ.Ü. Araştırma Fonu Proje No: T-525/180398
16. Ülküseven B, Ötük G, Tavman A, Birteksöz A S: 2-R1-5- R2-1H-Benzimidazollerin (R1=2-hidroksimetil, 2-hidrosinaftil, 2-hidroksi-3-piridinil, 2-kloro-3-piridinil, 6-metil-2-piridinil, 2-piridinil, 3-piridinil;  R2=-CH3, -NO2, -Cl, Fe(III), Cu(II), Zn(II) komlekslerinin sentezi, karekterizasyonu ve antimikrobiyel aktivitelerinin belirlenmesi İ.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 1087/010598
17. Keklik T, Sütlüpınar N, Ötük G, Uçarlar S: Türkiye’de yetişen sarı çiçekli Asphadeline türleri köklerinin antimikrobiyel aktivite açısından incelenmesi. İ.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 1242/181298
18. Ülküseven B, Ötük G, Tavman A, Birteksöz A S: 2-Sübstitüe-hidroksibenzimidazollerin Fe(III), Cu(II), Ag(I), Zn(II), Mo(VI), V(IV), Zr(IV) komplekslerinin sentezi, karekterizasyonu ve antimikrobiyel etkilerinin belirlenmesi İ.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 1683/15082001
19. Altıntaş H, Ateş Ö,  Uydeş-Doğan B S, Alp F İ, Kaleli D, Özdemir O, Birteksöz S, Ötük G, Şatana D, Uzun M: Synthesis and evaluation of antimicrobial and anticonvulsant activities of some new 3-[2-(5-aryl-1,3,4-oxadiazol-2-yl/4-carbethoxy-methylthiazol-2-yl)imino-4-thiazolidinon-5-ylidene]-5-substituted/nonsubstituted 1H-indole-2-ones and investigastion of their structure-activity relationships İ.Ü. Araştırma Fonu Proje No: T-433/08032004
20. Bekteş V, Ötük G: Ertapenemin klinik örneklerden izole edilen çeşitli bakterilere karşı in vitro etkilerinin araştırılması. İ.Ü. Bilimsel Projeler Araştırma Fonu Proje No: T-433/08032004
21. Özbek B, Ötük G: Sefepim, sefpirom ve seftazidimin amikasin ve siprofloksasin ile kombinasyonlarının Pseudomonas aeruginosa suşlarına karşı in vitro etkilerinin araştırılması. İ.Ü. Bilimsel Projeler Araştırma Fonu Proje No: T-415/08032004
22. Özbek B, Ötük G: Sefepimin amikasin ve siprofloksasin ile kombinasyonlarının Pseudomonas aeruginosa suşlarına karşı post antibiyotik etkilerinin araştırılması.İ.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Biriim Proje No: 579/14082006
23. Birteksöz A.S, Zeybek T, ‘Katyonik peptitlerin Legionella pneumophila suşlarına karşı in vitro etkilerinin araştırılması’, İstanbul Üniversitesi Bilimsel  Araştırma Projeleri Birimi, YADOP proje, Proje No: 5681
24-.Tavman A, Birteksöz AS: Yeni hidroksimetilimidazol bileşikleri ile çeşitli geçiş metallerinin komplekslerinin sentezi, spektral karekterizasyonu ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi, İstanbul Üniversitesi  Bilimsel  Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 7011.
25. Çınarlı A, Birteksöz AS: Yeni hidroksifenilbenzoksazol bileşiklerinin sentezi, çeşitli komplekslerinin eldesi, spektral karekterizasyonları ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi, İstanbul Üniversitesi  Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 11222.
26. Döşler S, Gerçeker A.A: Çeşitli antimikrobik maddelerin Gram pozitif bakteriler üzerine in vitro etkilerinin araştırılması, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, YADOP, Proje no: 4112.
27. Döşler S, Gerçeker AA: In Vitro Activities of Nisin Alone or in Combination  with Vancomycin and Ciprofloxacin Against Methicillin Resistant and Methicillin Susceptible Staphylococcus aureus Strains. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, UDP, Proje no: 7988.
28. Döşler S, Gerçeker A.A: Antimikrobik etkili katyonik peptitlerin gram pozitif bakteriler üzerine in vitro antibakteriyal etkilerinin araştırılması, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, normal kapsamlı proje, Proje no: 578/14082006.
29. Döşler S, Gürler B: Antimikrobik Etkili Katyonik Peptitlerin Mikroorganizmalar Üzerine Tek Başına ve Kombinasyon Halindeki Etkilerinin incelenmesi, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Projeler Araştırma Fonu, Doktora Tez Projesi, Proje no: T-73/23072002.
30. Döşler S, Ötük G: İlaç Sanayiinde sıklıkla izole edilen mikroorganizmaların tanımı ve bunların dezenfektan maddelere duyarlılığının incelenmesi, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu, Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje no: T-527/180398
31. Özbek B : Tigesiklinin Acinetobacter baumannii suşları tarafından oluşturulan biofilm üzerine etkilerinin araştırması. (İstanbul Üniversitesi Bilimsel Projeler Araştırma Fonu Proje No: YADOP-4566).
32.  Özbek B : Tigesiklinin tek başına ve kolitsin sulfat, sulbaktam ve levofloksasin ile kombinasyon halinde Acinetobacter baumannii suşlarına üzerine antibiyotik sonrası etkilerinin araştırılması Proje no:4703
33. Ünsal Ç, Eroğlu E, Özbek B, Kültür Ş. Türkiyenin bazı endemik Hypericum türleri üzerinde araştırmalar.  ( İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 442/27122005)
34. Sarı A, Özbek B. Scorzonera latifolia ve S. veratrifolia türlerinin etken bileşikleri. ( İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 565/14082006).
35. Özbek B, Ötük G. Sefepimin Amikasin ve Siprofloksasin ile Kombinasyonlarının Pseudomonas aeruginosa Suşlarına Karşı Post Antibiyotik Etkilerinin Araştırılması (İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 579/14082006).
36. Özbek B, Ötük G. Sefepimin Amikasin ve Siprofloksasin ile Kombinasyonlarının Pseudomonas aeruginosa Suşlarına Karşı in vitro Etkilerinin Araştırılması (İstanbul Üniversitesi Bilimsel Projeler Araştırma Fonu Proje No: T – 415/08032004).
37.  Karakoc B, Gerçeker AA. Seftazidim ve meropenemin tek başına ve amikasin ile kombinasyonlarının Pseudomonas aeruginosa suşlarına karşı in vitro etkilerinin araştırılması (İstanbul Üniversitesi Bilimsel Projeler Araştırma Fonu Proje No: T-663/190299).
38. Bozkurt Güzel Ç, Gerçeker AA. “Kolistin metansülfonatın tek başına ve çeşitli antibiyotiklerle kombinasyonlarının kistik fibrozlu hastalardan izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarına karşı in vitro etkilerinin araştırılması” İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri (BİLİMAP) Birimi, Proje No: 2925.
39. Şerbetçi T, Sarıyar G, Tillequin F, Dufat H, Gürel F, Cepni E, Kültür Ş, Bozkurt Güzel Ç. “Türkiye’de doğal olarak yetişen bazı Stachys cretica alttürlerinin sekonder metabolitleri ile antibakteriyel ve anti QS aktiviteleri yönünden araştırılması” İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri (BİLİMAP) Birimi, Proje No: 3784.
40. Bentancor L, Bozkurt-Güzel Ç, Pier GB, Maira-Litran T: Ata, a novel Virulance factor and vaccina cendidate for  Acinetobacter baumannii. Harvard Medical School, Brigham and Women’s Hospital, Channing Laboratory.
41.  Gerçeker AA, Mataracı E: “Pseudomonas aeruginosa’nın planktonik ve biyofilmkültürlerine karşı çeşitli dezenfektanların bakterisidal etkilerinin araştırılması” İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BİLİMAP),  Proje no: 2812
Yayınlar
YAYINLAR

Yayınlar (2000 yılından itibaren)

1. Ateş A , Altıntaş H , Ötük G : Synthesis and antimicrobial activity of 4- carbethoxymethyl-2-[(α-haloacyl)amino]thiazoles and 5-nonsubstituted/substituted 2-[(4-carbethoxymethylthiazol-2-yl)imino]-4-thiazolidinones,  Arzneim-Forsch./Drug. Res. 50(I):569-579 (2000).
2. Özsoy Y, Tunçel T, Can A, Akev N, Birteksöz S, Gerçeker A: In vivo studies on nasal preparations of ciprofloxacin hydrochloride, Pharmazie 55: 607-609 (2000).
3. Özsoy N , Birteksöz S , Ötük G , Berkkan H : Some extracellular glycosidases of Aspergillus flavipes, Acta Pharm. Turcica 42 (2,3): 86-90 (2000).
4. Karakoç B, Gerçeker A A : In-vitro activities of various antibiotics alone and in combination with amikacin against Pseudomonas aeruginosa, Int J Antimicrob Agents 18: 567-570 (2001).
5. Döşler S, Ötük G : Identification of microorganisms which are frequently isolated in the pharmaceutical industry and investigation of their sensitivity against various disinfectants,11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), İstanbul, 1-4 Nisan 2001
6. Birteksöz S , Ötük G : Eritromisin, azitromisin ve klaritromisinin Staphylococcus aureus suşları üzerine antibiyotik sonrası etkilerinin araştırılması, ANKEM Derg. 15: 11-17 (2001).
7. Uçarlar Döşler S , Ötük G : Identification of microorganisms frequently in the pharmaceutical industry and investigation of their sensitivity against various disinfectans, FABAD J. Pharm. Sci. 26:73-80 (2001).
8. Kocabalkanlı A , Ateş Ö , Ötük G : Synthesis of mannich bases of some 2,5-disubstituted 4-thiazolidinones and evaluation of their antimicrobial activities, Arch. Pharm. Med. Chem. 334:35-39 (2001).
9. Kocabalkanlı A, Ateş Ö, Ötük G : Synthesis and evaluation of antibacterial activity of some 2-[[α-(4-substituted benzoyloxy)- α-phenylacetyl or methylacety] amino]-5-(-4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazoles, I1 Farmaco  56: 975-979 (2001).
10. Schroeder TH, Lee MM, Yacono PW, Cannon CL, Gerçeker AA, Golan DE, Pier GB: CFTR is a pattern recognition molecule that extracts Pseudomonas aeruginosa LPS from the outer membrane into epithelial cells and activates NF-kappa B translocation, Proc Natl Acad Sci U S A 99: 6907-6912 (2002).
11. Ülküseven B , Tavman A , Ötük G., Birteksöz A.S :  Antimicrobial activity of Fe(III), Cu(II), Ag(I), Zn(II) and Hg(II) complexes of 2-(2-hydroxy-5-bromo/nitro-phenyl)-1H and 2-(2-hydroxyphenyl)-5 -methyl/chloro/nitro-1H-benzimidazoles,  Folia Microbiol.  47(5): 481-487 (2002).
12. Cesur N , Birteksöz S , Ötük G : Synthesis and biological evaluation of some new thiosemicarbazide, 4- thiazolidinone, 1,3,4-oxadiazole and 1,2,4-triazole-3-thion derivatives bearing imidazo [1,2- α] pyridine moiety,  Acta  Pharm. Turcica 44: 23-41 (2002).
13. Gerçeker A A : Bir farmakodinamik parametre olarak postantibiyotik etkinin klinik kullanımdaki yeri, ANKEM Derg 17: 75-81 (2003).
14. Ateş Ö, Gürsoy A., Altıntaş H., Ötük G., Birteksöz S : Synthesis and antimicrobial activitiy of  -2{-[2-(N,N-disubsituted thiocarbamoyl-sulfanyl)- acylamino] thiazol-4-yl}acetic acid ethyl esters, Arch. Pharm. Med. Chem. 1: 39-46 (2003).
15. Şerbetci T , Sarıyar G , Mat A , Özhatay N , Ötük G , Birteksöz A S : Investigations on Hypericum,  scabrum,  J. Fac. Pharm. İstanbul  35-36(2): 139-144 (2002-2003).
16. Tavman A , Ülküseven B , Birteksöz A S , Ötük , G : Antimicrobial activity of some 2-and 3- pyridinyl- 1H-benzimidazoles and their Fe (III), Cu (II), Zn (II), and Ag(I) complexes, Folia Microbiol.  48(4): 479-483 (2003).
17. Uzun E, Sarıyar G, Adsersen A, Karakoc B, Otük G, Oktayoğlu E, Pirildar S. Traditional medicine in Sakarya province (Turkey) and antimicrobial activities of selected species. J Ethnopharmacol 2004;95(2-3):287-96.
18. Ur F, Cesur N , Birteksöz S , Ötük G : Synthesis of some new 6-methylimidazo [2,1-b] thiazole-5- carbo-hydrazide derivatives and their antimicrobial activities,  Arzneim.- Forsch./Drug. Res. 54(2): 125-129 (2004).
19. Karalı N , Cesur N , Gürsoy A , Ateş Ö , Özden S , Ötük G , Birteksöz S: Synthesis and antimicrobial activity of some benzazole derivatives,   Indian J. Chem.  43B: 212-216 (2004).
20. Uzun E , Sarıyar G , Adsersen A , Karakoç B , Ötük G , Oktayoğlu E , Pırıldar S : Traditional medicine in Sakarya province (Turkey) and antimicrobial activities of selected species, J. Ethnopharmacology  95: 287-296 (2004).
21. Küçükgüzel İ, Küçükgüzel Ş. G , Rollas S., Ötük-Saniş G, Özdemir O, Bayrak İ, Altuğ T, Stables J  P: Synthesis of some 3 – (arylalkylthio) – 4 – alkyl/aryl – 5 – (4 – aminophenyl) – 4H –1,2,4 – triazole derivatives and their anticonvulsant activity,   Il Farmaco  50: 893-901 (2004).
22. Kolak U, Topçu G,  Birteksöz S, Ötük G, Ulubelen A: Terpenoids and steroids from the roots of Salvia blepharochlaena, Turk J. Chem. 29: 177-186 (2005).
23. Gürsoy A, Ünal B, Karalı N, Ötük G: Synthesis, characterization and primary antimicrobial activity evaluation of 3 – pheny l – 6 – methyl – 4(3H) – quinazolinone – 2 – yl-mercaptoacetic acid arylidenehydrazides, Turk J. Chem.  29: 233-245 (2005).
24. Gürsoy A, İyiköşker T, Terzioğlu N, Ötük G:  Synthesis and antimicrobial evalution of some novelimidazolylmercaptoacethylthiosemicarbazide and 4-thiazolidinone analogs, Turkish J. Pharmacatical Sci. 2: 1-10 (2005).
25. Altıntaş H, Ateş Ö, Birteksöz S, Ötük G, Uzun M, Şatana D: Synthesis of mannich bases of some 2,5-disubstituted 4-thiazolidinones and evaluation of their antimicrobial activities, Turk J. Chem. 29: 425-435 (2005).
26. Koca M, Servi S, Kırılmış C, Ahmetzade M , Kazaz C, Özbek B, Ötük G: Synthesis antimicrobial activity of some novel derivatives of benzofuran: part 1. Synthesis and antimicrobial activity of (benzofuran –2-yl) ) (3-phenyl-3-methylcyclobutyl) ketoxime derivatives,  European J. Med. Chem. 40 (12): 1351-1358 (200).
27. Tavman A, Birteksöz S, Ötük G: Antimicrobial  activity of 1,2-bis-[2-(5-R) -1H –benzimidazolyl] -1,2 ethanediols, 1,4-bis-[2-(5-R) – 1H – benzimidazolyl] -1,2,3,4- butanetetraols and their Feııı, Cuıı and Ag1 complexes, Folia Microbiol, 50 (6): 467-472 (2005).
28. Birteksöz  A S, Zeybek Z, Çotuk Z: In vitro activities of various antibiotics against Legionella pneumophila. In N.P.Cianciotto et al(Ed)., Legionella, State Of   The Art 30 Years After Its Recognition. ASM Press. 1752 N Street NW,  Washington,  DC 20036-2904; 43-46. (2006):
29. Tavman A , Birteksöz S , Ötük G : Antimicrobial  activity of ZnII, CdII; and HgIII  complexes, of 1,2-bis-[2-(5-R) – 1H – benzimidazolyl]- 1,2-ethanediols and 1,4-bis [2-(5-R) – 1H – benzimidazolyl]-1,2,3,4-butanetetraols, Folia Microbiol. 50 (6): 473-478 (2005).
30. Döşler S, Gürler B: Antimikrobik etkili katyonik peptitlerin tek başına ve kombinasyon halindeki etkilerinin araştırılması, ANKEM Derg 20(3); 173-179 (2006).
Döşler S, Gürler B, Gerçeker AA: Geleceğin antibiyotikleri: antimikrobik etkili katyonik peptitler, ANKEM Derg 20(1); 44-54 (2006).
31. Bozkurt Güzel Ç, Gerçeker A A: The molecular biology and pathogenesis of cystic fibrosis. Turkish J. Infection 20 (1): 73-78 (2006).
32. Altıntaş H, Ateş Ö, Gürsoy A, Birteksöz S, Ötük G: Synthesis antimicrobial and anticancer activities of 2-substituted acetamido-4-ethoxycarbonylmethyl-1,3-thiazoles, J.Fac.Pharm. İstanbul 38: (1): 57-63 (2005-2006).
33. Birteksöz A S, Döşler S, Özbek B, Bozkurt – Güzel Ç, Gerçeker A A, Ötük G: A study on the microbiological activities of the wet towels that became a part of our lives, J.Fac. Pharm. İstanbul    38 (1): 95-101 (2005-2006).
34. Altıntaş H, Ateş Ö, Uydeş-Doğan B.S, Alp F, İ, Kaleli D, Özdemir O, Birteksöz S, Ötük G, Şatana D, Uzun M: Synthesis and evaluation of antimicrobial and anticonvulsant activities of some new 3-[2-(5-aryl-1,3,4-oxadiazol-2-yl/4-carbethoxy-methylthiazol-2-yl)imino-4-thiazolidinon-5-ylidene]-5-substituted/nonsubstituted 1H-indole-2-ones and investigastion of their structure-activity relationships,   Arzneim-Forsch./Drug Res.,  58 (3): 239-248 (2006).
35. Kızılcıklı İ, Kurt Y D, Akkurt B, Genel A Y, Birteksöz S, Ötük G, Ülküseven B: Antimicrobial activity of a series of thiosemicarbazones and their Znıı and Pdıı complexes, Folia  Microbiol, 52: 15-25 (2007)
36. Bozkurt Güzel Ç, Gerçeker A A: In-vitro activities of various antibiotics, alone and in combination with colistin methanesulfonate against Pseudomonas aeruginosa strains isolated from cystic fibrosis patients, Chemotherapy 54(2): 147-151 (2008).
37. Ozbek B, Otuk G: Post antibiotic effect of levofloxacin and tobramycin alone or in combination with  cefepime against Pseudomonas aeruginosa,  Chemotheropy 55: 446-450 (2009)
38. Ünsal C, Özbek B, Sarıyar G, Mat G. Antimicrobial activity of four annual Papaver species growing in Turkey, Pharmaceutical Biology, 2009;47(1):4–6.
39. Sarı A, Özbek B, Özgökçe F. Antimicrobial Activities of Two Scorzonera Species Growing in Turkey, Asian J. Chemistry 2009;21(6):4785-4788.
40. “Spectral Characterization and Antimicrobial Activity of 4-(5-H/Me/Cl/NO2-1H-benzimidazol-2-yl)-benzene-1,3-diols and Some Transition Metal Complexes”A. Tavman ve  A. Seher Birteksöz, Rev. Inorg. Chem., 29(4), 255-272 (2009)
41. Gürcan D, Okyar A, Özbek B, Bakt›r G, Gerçeker A, Özsoy: Nasal administration of ciprofloxacin HCl loaded chitosan microspheres: in vitro and in vivo evaluation, Acta Pharm Sciencia 52: 5-18 (2010).
42. Ozbek B, Otuk G: Activities of fourth generation cephalosporins alone and in combination  with gentamicin, amikacin, ciprofloxacin and levofloxacin against bloodstream Pseudomonas aeruginosa, Indian J.Med.Microbiology28:84-85(2010)
43. Şerbetçi T, Demirci B, Bozkurt-Güzel Ç, Kültür Ş, Ergüven M, Başer KHC: Essential oil composition, Antimicrobial and cytotoxic activities of two endemic Stachys cretica subspecies (Lamiaceae) from Turkey, Natural Product Communications (NPC), Vol:5 (9)1369-1374 (2010).
44. Ozbek B, Otuk G: In vitro activities of tigecycline alone and in combination with colistin sulfate or sulbactam against carbapenem-susceptible and -resistant Acinetobacter baumannii strains isolated from intensive care units. International J. Antimicrobial Agents 36 : 187-194 (2010)
45. Ozbek B, Şenturk A. Postantibiotic effects of tigecycline, colistin sulfate, and levofloxacin alone or tigecycline-colistin sulfate and tigecycline-levofloxacin combinations against Acinetobacte baumannii.   Chemotherapy 56: 466-471 (2010)
46. Cesur Z ,  Cesur N, Birteksöz S, Ötük G. Synthesis and biological evaluation of  some new imidazo[1,2-α]pyridines,  Acta Chim. Slov.  57, 355-362, (2010)
47. Ünsal Ç, Vural H, Sarıyar G, Özbek B, Ötük G. Traditional medicine in Bilecik province (Turkey) and antimicrobial activities of selected species, Turk J. Pharm. Sci. 7 (2):139-150  (2010)
48. Çalışır M M , Koçyiğit-Kaymakçıoğlu B, Özbek B, Ötük G, Syuthesis and antimicrobial activity of Same novel schiff bases containing 1,2,4-triazole-3-thione , J. Chemistr 7 (S1):S458-464 (2010)
49. Serbetçi T, Demirci B, Güzel CB, Kültür S, Ergüven M, Başer KH. Essential oil composition, antimicrobial and cytotoxic activities of two endemic Stachys cretic  subspecies (Lamiaceae) from Turkey. Nat Prod Commun. 2010; 5(9): 1369-74.
50. Ozbek B, Sentürk A. Postantibiotic effects of tigecycline, colistin sulfate, and levofloxacin alone or tigecycline-colistin sulfate and tigecycline-levofloxacin combinations against Acinetobacter baumannii. Chemotherapy. 2010;56(6):466-71.
51. Çalışır MM, Koçyigit-Kaymakçıoğlu B, Özbek B, Ötük G. Synthesis and antimicrobial activity of some novel schiff bases containing 1,2,4-Triazole-3-thione. E-Journal of Chemistry 2010; 7(S1): 458-464.
52. Tavman, İ. Boz, S. Birteksöz ve A. Çınarlı “Spectral Characterization and Antimicrobial Activity of Cu(II) and Fe(III) Complexes of 2-(5-Cl/NO2-1H-benzimidazol-2-yl)-4-Br/NO2-phenols”, J. Coord. Chem., 63(8), 1398-1410 (2010).
53. Tavman, İ. Boz ve S. Birteksöz “Spectral characterization and antimicrobial activity of 2-(5-chloro/nitro-1H-benzimidazol-2-yl)-4-bromo/nitro-phenols and their zinc(II) complexes”, Spectrochimica Acta, A77, 199-206 (2010).
54. Ünsal Ç, Vural H, Sarıyar G, Özbek B, Ötük G. Traditional medicine in Bilecik province (Turkey) and antimicrobial activities of selected species Turk J. Pharm. Sci. 7 (2), 139-150, 2010.
55. N 0Özbek B. Probiyotikler: Biyolojik terapi. Türk Mikrobiyol Cem Derg (2010) 40 (4): 207 – 218.
56. Mataracı E, Gerceker AA. Çeşitli dezenfektanların minimum bakterisidal konsantrasyonlarının Pseudomonas aeruginosa’nın biyofilm kültürlerine karşı araştırılması. ANKEM Derg 2011;25(4):209-214.
57. Küçük HB, Yusufoğlu A, Mataracı E, Döşler S: Synthesis and Biological Activity of New 1,3-Dioxolanes as Potential Antibacterial and Antifungal Compounds, Molecules 16(8); 6806-6815 (2011).
58. Çınarlı, D. Gürbüz, A. Tavman, A. S. Birteksöz “Synthesis, Spectral Characterizations and Antimicrobial Activity of Some Schiff Bases of 4-Chloro-2-aminophenol”, Bull. Chem. Soc. Ethiop., 25(3), 407-417 (2011).
59. Bozkurt Güzel Ç, Gerçeker AA. Postantibiotic effect of colistin, alone and in combination with amikacin, on Pseudomonas aeruginosa strains isolated from cystic fibrosis patients. J Antibiotics (doi:10.1038/ja.2011.101).
60. Bentancor LV, O’Malley J, Bozkurt-Guzel C, Pier GB, Maira-Litrán T. Poly-N-acetyl-β-(1-6)-glucosamine is a Target for Protective Immunity Against Acinetobacter baumannii infections. Infection and Immunity (doi: 10.1128/IAI.05653-11).
61. Bentancor LV, Camacho-Peiro A, Bozkurt-Guzel C, Pier GB, Maira-Litrán T. Identification of Ata, a novel multifunctional trimeric autotransporter of Acinetobacter baumannii. J Bacteriol. 2011 (baskıda)
62. Bozkurt Güzel Ç, Gerçeker AA. In vitro pharmacodynamic properties of colistin methanesulfonate and amikacin against Pseudomonas aeruginosa. Indian J Med Microbiol (baskıda).
63. Çınarlı, D. Gürbüz, A. Tavman, A. S. Birteksöz “Synthesis, Spectral Characterizations and Antimicrobial Activity of Some Schiff Bases Derived from 4-Chloro-2-aminophenol and Various Salicylaldehyde Derivatives”, Chinese J. Chem., kabul edildi.

 

Ödüller

 

ÖDÜLLER

 

Prof. Dr. Gülten ÖTÜK

1- Türk Hükümeti Bursu (01.09.1980-01.03.1981)
2- Prof.Dr.J.M.Lebeault tarafından sağlanan araştırma  (01.03.1981-01.09.1981)
3- Fransız Hükümeti Bursu (01.09.1981-30.11.1981)
4- 2004 yılı NOVARTIS Farmasötik ve Medisinal Kimya İlaç  Tasarım ve Geliştirme Araştırma İkincilik Ödülü
5- Uluslararası yayınlarla Üniversitemiz adına Türkiye bilimine katkı nedeniyle İstanbul
Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından verilen Başarılı Araştırıcı Belgesi (1994-2006)
Prof. Dr. A. Alev GERÇEKER

1- TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursları kapsamında bulunan NATO B1
Bursu 6 aylık burs  ( 1995 )
2- Uluslararası yayınlarla Üniversitemiz adına Türkiye bilimine katkı nedeniyle İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından verilen Başarılı Araştırıcı Belgesi  (1995)
3- Uluslararası yayınlarla Üniversitemiz adına Türkiye bilimine katkı nedeniyle İstanbulÜniversitesi Araştırma Fonu tarafından verilen Başarılı Araştırıcı Belgesi  (1996)
4- Channing Laboratory, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School tarafından verilen 7 aylık burs  (1996)
5- Channing Laboratory, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School tarafından verilen 4 aylık burs  (1997)
6- Channing Laboratory, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School tarafından verilen 8 aylık burs  (1998)
Yrd. Doç. Dr. Seher BİRTEKSÖZ TAN

1- 2004 yılı NOVARTIS Farmasötik ve Medisinal Kimya İlaç  Tasarım ve Geliştirme  Araştırma İkincilik Ödülü
Yrd. Doç. Dr. Berna ÖZBEK ÇELİK

1- Federation of European Microbiological Societies (FEMS) bursu ile 03.03.2007-01.06.2007 tarihleri arasında XI Paris Sud Üniversitesi, South-Paris Medikal School, Bakteriyoloji-Viroloji bölümünde “Analysis of several beta-lactamase-mediated resistance mechanisms in Gram negatives, mostly in Enterobacteriaceae” konusunda bilimsel araştırma.
2- Uluslararası yayınlarla Üniversitemiz adına Türkiye  bilimine katkı nedeniyle İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından verilen Başarılı Araştırıcı Belgesi (2001)
Araş. Gör. Dr. Çağla BOZKURT GÜZEL

1- Haziran 2010- Haziran 2011 tarihleri arasında A.B.D. Harvard Tıp Fakültesi, Brigham and Women’s Hastanesi, Channing Laboratuvarı’nda Prof.Dr.Gerald B. Pier ile “Acnetobacter baumannii infeksiyonlarına karşı etkili aşı stratejilerinin geliştirilmesi” konulu projede aldığı bursla doktora sonrası araştırmacı olarak görev almıştır.

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved